Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Arolwg Incwm a Gwariant Myfyrwyr 2021

Pwy ydym ni?

Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud gan Addysg Uwch sy'n rhan o'r Adran Addysg (AA). At ddiben deddfwriaeth diogelu data, yr AA yw’r rheolydd data ar gyfer y data personol a brosesir.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyd-ariannu’r prosiect hwn er mwyn sicrhau bod myfyrwyr sy’n hanu o Gymru yn cael sylw. Os ydych yn fyfyriwr sy’n hanu o Gymru, bydd holiadur yr arolwg yn gofyn ichi a ydych yn cytuno i’ch data personol gael ei rannu â Llywodraeth Cymru er mwyn iddynt allu cynnal gwaith cysylltu data ac ymchwil pellach. Gellir cyrchu Hysbysiad Preifatrwydd Llywodraeth Cymru yma ar gyfer myfyrwyr sy’n hanu o Gymru.

Sut fyddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth

Rydym yn derbyn eich data personol gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (AYAU) neu Asiantaeth Ariannu Addysg a Sgiliau (AAAS) a'ch prifysgol neu goleg i'n galluogi i ddewis sampl cynrychioliadol o fyfyrwyr ac i gysylltu â chi ynghylch cymryd rhan yn yr ymchwil. Mae cymryd rhan yn wirfoddol. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr astudiaeth yn y briff ymchwil.

Nod yr prosiect ymchwil hwn yw cael gwell dealltwriaeth o sefyllfa ariannol myfyrwyr Addysg Uwch yng Nghymru a Lloegr yn y flwyddyn academaidd 2021/22.

Bydd y prosiect yn rhoi cipolwg i'r Adran Addysg o sefyllfa ariannol bresennol myfyrwyr Addysg Uwch a fydd yn helpu i lywio penderfyniadau polisi.

Pa fath o ddata personol fydd yn cael ei ddefnyddio?

Y categorïau o’ch data personol y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer y prosiect hwn fydd:

• Data personol yn ymwneud â gwybodaeth myfyrwyr; megis enw myfyrwyr, dyddiad geni, rhyw a manylion cyswllt;

• Data categori arbennig gan gynnwys data ethnigrwydd, crefydd ac anabledd

Pam mae ein defnydd o’ch data personol yn gyfreithlon?

  • Er mwyn i’n defnydd o’ch data personol fod yn gyfreithlon, mae angen i ni fodloni un (neu fwy) o amodau’r ddeddfwriaeth diogelu data. At ddiben yr arolwg hwn, yr amod perthnasol yw:
  • Erthygl 6(1)(e) Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) y DU, i gyflawni tasg gyhoeddus fel rhan o'n swyddogaeth fel adran.
  • Erthygl 9(2)(g) Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) y DU ar gyfer prosesu data categori arbennig 

Pwy fydd yn cael gweld eich data personol?

Weithiau mae angen i ni sicrhau bod data personol ar gael i sefydliadau eraill. Gallai’r rhain gynnwys partneriaid dan gontract (wedi’u cyflogi gennym i brosesu eich data personol ar ein rhan) a/neu sefydliadau eraill (y mae angen i ni rannu eich data personol â nhw at ddibenion penodol).

Yr Adran Addysg fydd y prosesydd data dan gontract i NatCen ac IES ar gyfer yr arolwg hwn.

Bydd yr Adran Addysg ac IES yn cael gweld:

  • yr atebion i’r holiadur.

Ni fydd yr Adran Addysg yn cael gweld manylion yr unigolyn ar unrhyw adeg. Dim ond NatCen fydd yn cadw enwau a manylion cyswllt y cyfranogwyr.

Pan fydd angen i ni rannu eich data personol ag eraill, rydym yn sicrhau bod y rhannu data hwn yn cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data. 

Gweler y ddolen yma os ydych yn fyfyriwr sy’n hanu o Gymru, a’ch bod yn cytuno y bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu â Llywodraeth Cymru. Gweler hysbysiad preifatrwydd Llywodraeth Cymru. 

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich data personol?

Bydd yr Adran Addysg yn cadw eich data personol fel rhan o Arolwg Incwm a Gwariant Myfyrwyr am 6 mis o’r dyddiad y cyhoeddir yr adroddiad ar gyfer yr arolwg hwn (disgwylir i’r adroddiad gael ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2023).

Eich hawliau diogelu data

Mae rhagor o wybodaeth am sut mae’r Adran Addysg yn trin gwybodaeth bersonol i’w gael yma:

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education/about/personal-information-charter

O dan Ddeddf Diogelu Data 2018, mae gennych hawl i ofyn a ydym yn cadw gwybodaeth amdanoch a gofyn am gopi, trwy wneud ‘cais testun am gael gweld gwybodaeth’.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i ofyn am gael copi o’ch data, defnyddiwch y ‘ffurflen gyswllt’ yn y Siarter Gwybodaeth Bersonol yn https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education/about/personal-information-charter o dan 'Sut i ddarganfod pa wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi'.

Os ydych angen cysylltu â ni ynghylch unrhyw un o'r uchod, gwnewch hynny drwy wefan yr Adran Addysg yn: https://www.gov.uk/contact-dfe.

Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau diogelu data yn ymddangos ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Hawliau unigol | ICO.

Fel arall, mae gennych hawl i godi unrhyw bryderon gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) drwy eu gwefan yn https://ico.org.uk/concerns/.

Diweddariad diwethaf

Mae’n bosibl y bydd angen i ni ddiweddaru’r hysbysiad preifatrwydd hwn bob hyn a hyn, felly rydym yn argymell eich bod yn ailedrych ar y wybodaeth hon o bryd i’w gilydd. Diweddarwyd y fersiwn hon ddiwethaf ym mis Ionawr 2022.

Os ydych angen cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio, cysylltwch â ni yn https://www.gov.uk/contact-dfe a rhowch Arolwg Incwm a Gwariant Myfyrwyr 2021 fel cyfeirnod. Ar gyfer y Swyddog Diogelu Data (SDD) cysylltwch â ni drwy gov.uk a’i nodi i sylw’r ‘SDD’.