Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Arolwg Incwm a Gwariant Myfyrwyr 2021/22

Mae NatCen Social Research (NatCen) a’r Sefydliad Astudiaethau Cyflogaeth / Institute for Employment Studies (IES) wedi cael eu comisiynu unwaith eto gan yr Adran Addysg (DfE) i gynnal yr Arolwg Cenedlaethol o Incwm a Gwariant Myfyrwyr / Student Income and Expenditure Survey (2021/22). Cefnogir yr arolwg hwn hefyd gan Universities UK a’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch / Higher Education Statistics Agency (HESA), ac fe’i hariannir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru.

Nod y prosiect

Mae’r Llywodraeth wedi cynnal arolygon o gyllid myfyrwyr tra mewn addysg uwch ers y 1980au. Mae'r Arolygon Incwm a Gwariant Myfyrwyr (SIES) hyn yn darparu asesiad manwl, cynhwysfawr ac awdurdodol o incwm, gwariant, dyled, cynilion a lles ariannol myfyrwyr AU ac maent yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth i'r Adran Addysg. Cynhaliwyd yr arolwg diwethaf yng nghyfres SIES yn y flwyddyn academaidd 2014/15[1]  ar ôl i newidiadau sylweddol i ffioedd a chymorth myfyrwyr gael eu cyflwyno yn 2012/13. Gallai SIES 2014/15 edrych ar effaith y newidiadau hyn ar fyfyrwyr ac fe'i defnyddiwyd gan Banel Annibynnol ar gyfer adolygiad addysg a chyllid ôl-18. Bydd yr arolwg newydd yn gallu olrhain effaith newidiadau mwy diweddar i’r system cyllid myfyrwyr, a wnaed ers yr arolwg diwethaf. Mae'r rhain yn cynnwys disodli grantiau cynhaliaeth gyda benthyciadau cynhaliaeth a chyflwyno benthyciadau cynhaliaeth rhan-amser.

Methodoleg

Mae SIES 2021/22 yn seiliedig ar y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn y ddau arolwg blaenorol. Mae'r cynllun hwn felly wedi'i brofi (yn dilyn adolygiad helaeth cynharach o'r opsiynau) a bydd yn galluogi cymharedd cadarn gyda SIES 2011/12 a SIES 2014/15. Bydd sampl y myfyrwyr yn cael ei ddatblygu drwy eu sefydliadau. Gwneir hyn gan y cyfeiriad penodol yn yr Hysbysiad Casglu Data Myfyrwyr at ‘arolygon o gyllid myfyrwyr’; a bydd myfyrwyr a samplwyd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein a thros y ffôn ynghyd â chwblhau dyddiadur gwariant ar-lein.

Mae cefnogaeth Sefydliadau Addysg Uwch a Cholegau Addysg Bellach yn parhau’n ganolog i lwyddiant yr arolwg, ac mae tua 100 o ddarparwyr AU (gan gynnwys prifysgolion a cholegau) ledled Cymru a Lloegr wedi’u dewis i gymryd rhan yn seiliedig ar nodweddion eu poblogaeth myfyrwyr. Gofynnir i ddarparwyr helpu gyda'r ymchwil trwy berfformio dwy dasg allweddol.

  • Yn gyntaf, gofynnir iddynt ddewis sampl ar hap o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf cymwys a rhoi manylion cyswllt y myfyrwyr hyn i'r tîm ymchwil (tua 110 o fyfyrwyr).  
  • Yn ail, rhoddir rhestr iddynt o'r codau adnabod unigryw ar gyfer sampl o fyfyrwyr yn eu hail flwyddyn astudio neu uwch (tua 220 o fyfyrwyr) a gofynnir iddynt roi manylion cyswllt pob un o'r rhain i'r tîm ymchwil.

Bydd y tîm ymchwil yn cysylltu'n uniongyrchol â myfyrwyr o'r ddwy restr hyn a byddent yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn yr astudiaeth. Os yw'r myfyrwyr yn fodlon cymryd rhan, gofynnir iddynt gwblhau holiadur ar eu hincwm, gwariant a lles ariannol, naill ai ar-lein neu dros y ffôn. Cynlluniwyd yr holiadur i gymryd tua 30 munud i’w gwblhau.

Y nod yw cael tua 5,000 o ymatebion gan fyfyrwyr israddedig mewn sefydliadau AU a'r rhai sy'n astudio AU mewn sefydliad AB: 3,500 amser llawn a 1,500 rhan-amser (gan gynnwys myfyrwyr y Brifysgol Agored) ledled Cymru a Lloegr. Bydd y sampl terfynol o fyfyrwyr yn gynrychioliadol o boblogaeth y myfyrwyr ond bydd hefyd yn caniatáu canolbwyntio’r dadansoddi ar faterion sy'n wynebu myfyrwyr sydd o gefndiroedd difreintiedig a myfyrwyr sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Amserlen

Bydd y prif waith maes gyda myfyrwyr yn digwydd yn ystod tymor y gwanwyn a thymor yr haf 2022. Bydd y canlyniadau terfynol ar gael yn 2023.